skip to Main Content
ثبت یک تجربه موفق از سازماندهی
تجمع معلمان در شیراز چگونه پرشور شد؟
۲۷ آذر ۱۴۰۰
تجمع صنفی اخیر معلمان در شیراز، نمونه‌ای برجسته و نقطه قوتی در حرکت‌های مستمر و مطالبه‌گرانه معلمان سراسر کشور است که اهمیت فعالیت سازمان‌یافته را بیش از پیش روشن می‌کند. به عبارت دیگر؛ آنچه یک حرکت صنفی یا مدنی هدفمند را از سایر جریان‌های صرفا اعتراضی متمایز می‌کند، شیوه سازماندهی و استمرار مسیر مطالبه‌گری است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗