وزیر بهداشت: کار مردم در نظام سلامت را به خودشان می‌سپاریم