بازتولید اجتماعی: در میانه‌ی دستمزد و امور اشتراکی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

خشونت عليه زنان

تعداد مطالب: 1

بازتولید اجتماعی: در میانه‌ی دستمزد و امور اشتراکی

بازتولید اجتماعی: در میانه‌ی دستمزد و امور اشتراکی

پرسش اساسی این است که چگونه خودگرانی را گسترش دهیم، چگونه روابط همبستگی تازه‌ای شکل دهیم و چگونه بخشی از ثروتی که خود آفریده‌ایم را دوباره به کنترل خود در آوریم.