skip to Main Content
دومین بوستان در جنوب پایتخت که به پشت میله‌ها رفت
بوستان شوش در حصار
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
حصارهای شوش یک‌شبه به وجود نیامده که می‌گویند در‌حال برطرف‌کردن مشکل هستیم، از اسفندماه این حصارها دور بوستان کشید شده بود و هفته گذشته برای آن در هم گذاشتند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗