skip to Main Content
وزارت میراث علیه خانه‌های تاریخی شیراز
۵ آبان ۱۴۰۰
می‌خواهند یک حاشیه شهر در مرکز شهر به‌وجود بیاورند. ساکنان این خانه‌ها با از دست دادن خانه‌هایشان مجبورند به حاشیه شهر بروند چون خانه‌ها را از آنها ارزان می‌خرند؛ علاوه بر تخریب هویت آن منطقه، هزاران نفر سرگردان و حاشیه‌نشین می‌شوند و هیچکس هم جوابگوی آنها نخواهد بود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗