پایان جنگ، پایان دوره مسکن انقلابی بود

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

انقلاب ۵۷

تعداد مطالب: 5

پایان جنگ، پایان دوره مسکن انقلابی بود

پایان جنگ، پایان دوره مسکن انقلابی بود

ریشه‌ مساله ‌مسکن را بیش از بخش عرضه باید در بخش تقاضا ردیابی کرد. جریان‌های غالب اقتصادی و رویه‌های نابرابر توزیع ثروت ظرف ۲۰سال گذشته پیاپی قدرت خرید مردم را کاهش داده است.

از نفس افتاده‌ها، غریبه‌ها و قصه‌بافان

از نفس افتاده‌ها، غریبه‌ها و قصه‌بافان

سینمای ایران در پیش از انقلاب تا چه حد موضوعاتی را بازنمایی می‌کرد که در انقلاب ۵۷ نمایان شد؟ تصور ایده‌های جامعه انقلابی ایران در سینما چه تصاویری را پیش می‌کشید؟
پیدایش سویه‌ای از مقاومت به‌واسطه نقد درون‌ماندگار جنبش تهی‌دستان

پیدایش سویه‌ای از مقاومت به‌واسطه نقد درون‌ماندگار جنبش تهی‌دستان

آیا آنطور که روایت‌های رسمی ادعا می‌کنند، انقلاب سال ۵۷ ایران، انقلاب تهیدستان بوده است. نویسنده این یادداشت معتقد است آصف بيات نشان می‌دهد جنبش تهی‌دستان برخلاف آنچه رهبران انقلاب می‌گفتند، حركتی موازی با جريان انقلاب بود تا تغييری در زندگی خود و جامعه مستقل‌شان ايجاد كنند.