دانش

ایدئولوژی‌هایی که پشت وسایل شما پنهان شده‌اند

ایدئولوژی‌هایی که پشت وسایل شما پنهان شده‌اند

کالاها خنثی نیستند، آن‌ها همیشه تحتِ تاثیرِ افکار و باورهای طراحان، مهندسان و شرکت‌های تولید‌کننده‌شانند. افزایش عمومیتِ ارتباط میانِ خانه‌ و اینترنتی شدنِ چیزها، فرصتی مغتنم برای یادآوری این نکته است.