skip to Main Content
تجمع ناشنوایان در پارک شهر تهران
با زبان اشاره، من برابرم
۴ مهر ۱۳۹۶
گروهی از ناشنوايان با تجمع و راه‌پیمایی در پارک شهر خواستار ايجاد فرصت برابر و مشاركت كامل ناشنوايان در امور اجتماعى همانند افراد شنوا و همچنین ایجاد شرایط برابر با افراد شنوا در جامعه برای ناشنوایان شدند.
بیشتر بخوانید
به مناسبت هفتۀ جهانی ناشنوایان
۴ مهر ۱۳۹۵

شعار جهانی امسال برای گرامی‌داشت هفتۀ جهانی ناشنوایان (۲ تا ۸ مهرماه) این است: «زبان اشاره که باشد، من هم با دیگران برابر هستم». هدف از هفته جهانی ناشنوا و این شعار آگاهی بخشی درباره فرهنگ و زبان ناشنوایان است. این یادداشت مروری است بر کارنامۀ ایران در امور ناشنوایان با تمرکز بر توافقنامه‌ای که سال گذشته میان سازمان بهزیستی و توانبخشی با سازمان‎های غیردولتی ناشنوایان منعقد شد.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗