از مصادره «زبان اشاره» دست بردارید

آرشیو یادداشت‌های

شبکه ملی ناشنوایان

تعداد مطالب: 1

از مصادره «زبان اشاره» دست بردارید

از مصادره «زبان اشاره» دست بردارید

شبکه ملی سازمان‌های مردم نهاد ناشنوایان ایران در انتقاد از گسترش ویدئوهای نمایشی به «زبان اشاره» در شبکه‌های مجازی، بیانیه‌ای منتشر کرده است.