وعده قانون کار با نظر کارگران

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

بیمه بیکاری

تعداد مطالب: 3

ملوانی بدون آینده

ملوانی بدون آینده

سال ٧٤ بیمه ملوان‌ها طبق تفاهمنامه‌ای اجباری شد. ملوان‌ها در بهترین حالت ماهی ٢٣ روز بیمه می‌شوند. سه درصد سهم کارفرما از بیمه بیکاری ملوان‌ها وصول نمی‌شود و آنها خدمات بیمه بیکاری نمی‌گیرند.