دولت‌ها با کرونا چه کردند؟

آرشیو یادداشت‌های

سپیده مهدی‌نژاد

تعداد مطالب: 5

خودکشی ممنوع یا چگونه با گل‌های سرخ به جنگ ناامیدی برویم

خودکشی ممنوع یا چگونه با گل‌های سرخ به جنگ ناامیدی برویم

چالشی در اینستاگرام راه افتاده با عنوان «با امید به خدا خودکشی ممنوع!» این چالش پس از آنکه مردی از روی پل میرداماد خود را حلق‌آویز کرد، آغاز شد. کمپین از ما می‌خواهد در تصاویری مزین به گل سرخ، امید را ترویج دهیم.