skip to Main Content
نمایندگان کارگری امسال هم مصوبه مزد را امضا نمی‌کنند؟
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
کارگران در انتظار تعیین دستمزد هستند و وزیر کار اعلام کرده میزان حقوق کارگران قبل از پایان اسفند نهایی می‌شود. جلسات تعیین دستمزد در حال برگزاری است و کارفرمایان روی رقم‌هایی یین ۱۵ تا ۲۵ درصد برای افزایش دستمزد چانه‌زنی می‌کنند و نمایندگان کارگری می‌گویند افزایش دستمزد نه درصدی بلکه باید ریالی باشد. آیا کارگران دستمزدی مکفی برای نجات وضعیت معیشتی خود دریافت خواهند کرد؟
بیشتر بخوانید
خودکشی ممنوع یا چگونه با گل‌های سرخ به جنگ ناامیدی برویم
۲۶ خرداد ۱۳۹۵
چالشی در اینستاگرام راه افتاده با عنوان «با امید به خدا خودکشی ممنوع!» این چالش پس از آنکه مردی از روی پل میرداماد خود را حلق‌آویز کرد، آغاز شد. کمپین از ما می‌خواهد در تصاویری مزین به گل سرخ، امید را ترویج دهیم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗