اقتصاد

بازتولید اجتماعی: در میانه‌ی دستمزد و امور اشتراکی

بازتولید اجتماعی: در میانه‌ی دستمزد و امور اشتراکی

پرسش اساسی این است که چگونه خودگرانی را گسترش دهیم، چگونه روابط همبستگی تازه‌ای شکل دهیم و چگونه بخشی از ثروتی که خود آفریده‌ایم را دوباره به کنترل خود در آوریم.

انحراف دولت‌ها با رانت ثروتمندان

انحراف دولت‌ها با رانت ثروتمندان

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان سه عامل را به‌عنوان ریشه‌های اصلی گسترش شکاف طبقاتی معرفی می‌کند: کارکرد نظام بانکی به نفع طبقه مرفه، رانت و فساد سازمان‌یافته و ناموفق‌بودن دولت یازدهم در اجرای سیاست‌های حمایتی از طبقه پایین‌دست.

«سیستان» در تله

«سیستان» در تله

«سیستان»، در شمال جنوب‌شرقی‌ترین استان ایران اکنون بی‌شباهت به یک تله نیست. تله‌ای انسان‌ساخت که با وجود قدمت اساطیری و زیست‌بومی غنی، بر اثر روابط کژکارکرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، رنگ‌پریده از خشکی هامون و ریزگردهای همیشگی، مردم این منطقه را به دام انداخته و به مرور بازتولید فقر می‌کند. این تله، در نهایت افزایش حاشیه‏‌نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی را برای این منطقه به ارمغان آورده یا در قالبی دیگر، داغ مهاجرت را بر پیشانی این مردم نشانده است.