skip to Main Content
فوکو و تحلیل طبقاتی
۲ تیر ۱۳۹۹
خوانش‌های دست راستی و لیبرال از آثار و رویکرد میشل فوکو موجب شده‌اند این تصور پیش بیاید که مفاهیم فوکویی نسبتی با تحلیل طبقاتی ندارد. این متن می‌کوشد وفاداری فوکو به رویکرد مارکسی و مبارزات طبقه کارگر از دل آثار و مفاهیم فوکویی نشان دهد.
بیشتر بخوانید
زیست‌سیاست در ایام ویروس کرونا
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پس از جهان‌گیر شدن کرونا بسیاری تلاش کردند با مفهوم «زیست‌سیاست» فوکو به تحلیل شرایط بپردازند. لرونتسینی با نقد آن‌ها می‌کوشد چشم‌اندازی متفاوت به ارتباط کرونا با این مفهوم باز کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗