skip to Main Content
با وجود ارائه گزارش کمیته فنی شورای شهر تهران
ابهام‌های پلاسکو بازهم برطرف نشد
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
گزارش کمیته فنی و حقوقی شورای شهر تهران درباره پلاسکو ارائه شد ما اعضای شورای شهر تاکید کردند که همچنان موارد ابهام این حادثه برطرف نشده و به پرسش‌های مردم هم پاسخ داده نشده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗