skip to Main Content
فریبرز رئیس دانا در مصاحبه با میدان
انباشت سرمایه در ایران جز از راه فساد ممکن نیست
۶ دی ۱۳۹۴
مادامی که دولتی دموکراتیک بر سر کار نیاید، چرخه دائمی انباشت فسادآلود سرمایه ادامه خواهد داشت. گفت‌وگویی که می‌خوانید بخشی از پرونده «اگر فساد نبود» میدان است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗