دفاع کیانوش عیاری از آزادی محمد امامی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

کیانوش عیاری

تعداد مطالب: 5

او که رستگار می‌کند

او که رستگار می‌کند

ایده اصلی عیاری، که در فیلم‌هایش به بیان مختلف تکرار می‌شود، مالکیت است. زیربنای تمام آثار او را ایده مالکیت و نتیجه ناگریز آن یعنی دزدی – و گاهی بخشش - تشکیل می‌دهند.