آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

شعر فارسی

خانه «نیما» را سفره‌خانه می‌کنم

خانه «نیما» را سفره‌خانه می‌کنم

مردی که دیوار خانه «نیما یوشیج» را با قدم هایش اندازه می‌کند، خریدار است. او عصبانی است که «روز یکشنبه ١۵ نفر با لباس فرم، انگار که به مراسم ختم آدم بزرگی آمده‌اند، در را به زورِ چکش باز کرده‌اند» و حیاط و خانه را وارسی کرده اند. پیرمردِ همسایه دیوار به دیوار می‌گوید...