skip to Main Content
بخش دوم مقدمه «گزینه اشعار فروغ فرخزاد»
شعر ما به خشونت احتیاج دارد
۱۱ بهمن ۱۳۹۶
متن پیش‌ رو بخش دوم از مقدمه کتاب «گزینه اشعار فروغ فرخزاد» است، به قلم خود او. فروغ در این مقدمه از درکش از شعر و نقدهایش به آن و به خود می‌گوید. در روزهای آتی بخش‌ بعدی این مقدمه در «میدان» منتشر خواهد شد.
بیشتر بخوانید
بخش اول مقدمه «گزینه اشعار فروغ فرخزاد» به مناسب سالروز تولدش
اگر می‌ترسیدم، می‌مردم
۹ دی ۱۳۹۶
۸ دی سالروز تولد فروغ فرخزاد است. متن پیش‌ رو بخشی از مقدمه کتاب «گزینه اشعار فروغ فرخزاد» است، به قلم خود او. فروغ از تجربه شاعری خود و مواجهه‌اش با شعر و کلمات می‌گوید. در روزهای بخش‌های بعدی از این مقدمه در «میدان» منتشر خواهد شد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗