عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های رفاهی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

تخصیص بودجه

عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های رفاهی

عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های رفاهی

«فقرزدایی» و «حمایت از اقشار کم‌درآمد» دو وعده‌ای است که دولت ادعا می‌کند امسال با بسته‌های جبران معیشتی و سال آینده با افزایش ۲۵درصدی بودجه امور رفاه اجتماعی در دستور کار خود قرار داده اما بررسی جزئیات بودجه فصل رفاه اجتماعی واقعیتی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد....
تخصیص ناعادلانه بودجه به نفع صنایع پرنفوذ

تخصیص ناعادلانه بودجه به نفع صنایع پرنفوذ

حسین راغفر، اقتصاددان می‌‌گوید دولت در ساماندهی بخش هزینه‌های بودجه ناتوان است و ساختار تصمیم گیری در کشور اصلی‌ترین عامل در تعیین بخش هزینه‌ها در بودجه است. در واقع بخش هزینه‌ها کاملا  متاثر از نفوذ عوامل قدرت در کشور است. به گفته او منابع کشور به دلیل نفوذ برخی...