skip to Main Content
طرح یک بحث
حقوق سیاسی معلولان
۲۹ مهر ۱۳۹۵
حقوق سیاسی معلولان چیست و به چه اندازه رعایت می‌شود؟ آیا معلولان جسمی یا ذهنی صلاحیت آن را ندارند که در سیاست مشارکت فعالانه داشته باشند؟ کنوانسیون جهانی افراد دارای معلولیت می‌گوید چرا، اما واقعیت امر در ایران خلاف آن است.
بیشتر بخوانید
کلنگ‌ها بر پیکرش
شهر شوک‌زده، شهر بی‌خاطره
۲۱ آبان ۱۳۹۴
تهران شهر بی‌خاطره؛ این شهر شهری‌ست که تاریخش زیر ضرب کلنگ‌ها خرد شده، فرصت مانوس‌ شدن با فضاها را به تو نمی‌دهد، دائم خراب می‌کند و می‌سازد و آنچه می‌سازد برای آن است تا از کنارش رد شوی و نمانی. پوست شهر مدام کنده می‌شود و پوستی نو جایش می‌گذارند، این پوست انداختن چندباره ساکنانش را به شوک دچار کرده است. شوک‌درمانی؛ محمد کریم آسایش در این نوشته از شوکی می‌گوید که به تهران وارد می‌شود و آن را و ساکنانش را از هر حس جمعی و تعلق به شهر وا می‌دارد.
بیشتر بخوانید
شهر بی تو مرا حبس می‌شود
انزوا زدایی یا انزوا زایی، مسئله این است
۱۰ آبان ۱۳۹۴

طبق آمارهای رسمی حدود یازده میلیون ایرانی در محلات غیررسمی کشور سکونت دارند. یادداشت زیر نگاهی انداخته است به فرآیندهایی که طی آن، ساکنین این محلات نیز در عرصه جامعه از رسمیت انداخته می‌شوند. فرآیندهایی که به عقیده نویسنده، در نهایت منجر به شکل گرفتن انسان‌هایی «تنها» می‌شود.

بیشتر بخوانید
در گفتگو با فریبرز رئیس‌دانا
دستفروشی معضل نیست، نیاز جامعه است
۲۸ مرداد ۱۳۹۳
دستفروشی همواره موضوعی محل منازعه بوده است. این منازعه از وجوه مختلف اقتصادی، شهری و اجتماعی مطرح شده است و نگاه‌های متفاوتی به موضوع طرح شده‌اند. ورای این منازعات، آنچه در واقعیت شهر جریان دارد، به حاشیه رفتن، طرد و حتی سرکوب دستفروشان است. سخن از دستفروشان، انعکاس حرف‌هایی ناگفته‌ای است که در دست‌های دستفروشان می‌توان خواند. موضوع دستفروشی را از منظر اقتصاد سیاسی با دکتر فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و صاحب آثاری چون «رویکرد و روش در اقتصاد»، «بررسی‌های کاربردی توسعه و اقتصاد ایران»، «جهانی‌سازی قتل عام اقتصادی»، «بازار مواد مخدر در ایران»، «سوسیالیسم و آزادی»،«اقتصاد سیاسی توسعه»، «موکراسی در برابر بی‌عدالتی» به گفتگو گذاشته‌ایم تا بتوان ریشه‌های دستفروشی و ابعاد اقتصادی آن را مورد بحث قرار داد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗