می‌خواهند بابت رد شدن از تونل‌ها و بزرگراه‌های تهران از مردم پول بگیرند

می‌خواهند بابت رد شدن از تونل‌ها و بزرگراه‌های تهران از مردم پول بگیرند

یک عضو شورای شهر تهران گفته طرحی در این شورا مطرح است که مطابق آن از سال آینده بابت عبور از تونل‌ها و بزرگراه‌های تهران باید عوارض پرداخت.

احمد دنیامالی گفته که فوریت این طرح در حال بررسی است و مطابق آن روی عبور از «معابر خاص» که شامل همه تونل‌ها و بزرگراه‌های تهران است عوارض بسته می‌شود.

دنیامالی گفته است: «با نصب یک چیپسِت بر روی خودرو به صورت اعتباری، عوارض از خودروها کم می‌شود و کسانی که قصد پرداخت عوارض را ندارند، می‌توانند از این مسیرها استفاده نکنند.»