«بده بغلی» نام یک همگرایی است که به تازگی در تهران شروع به کار کرده. این حرکت خود را فضایی برای «بده‌بستون‌هایی از جنس دانش، مهارت و هنر، و خلاقیت» معرفی کرده است که هرکسی در آن می‌تواند در مورد ایده‌ی خود حرف بزند چیزی یاد بگیرد و یاد بدهد.

این همگرایی مبنای تبادلات خود را بر مبادله غیرپولی و غیرکالایی معرفی کرده؛ یعنی بر اساس تبادل تجربیات و دست‌به دست کردن آنها و برداشتن قدمی برای دیگران.