«بده بغلی» فضایی برای تبادلات فرهنگی

«بده بغلی» فضایی برای تبادلات فرهنگی

«بده بغلی» نام یک همگرایی است که به تازگی در تهران شروع به کار کرده. این حرکت خود را فضایی برای «بده‌بستون‌هایی از جنس دانش، مهارت و هنر، و خلاقیت» معرفی کرده است که هرکسی در آن می‌تواند در مورد ایده‌ی خود حرف بزند چیزی یاد بگیرد و یاد بدهد.

این همگرایی مبنای تبادلات خود را بر مبادله غیرپولی و غیرکالایی معرفی کرده؛ یعنی بر اساس تبادل تجربیات و دست‌به دست کردن آنها و برداشتن قدمی برای دیگران.