۶۰ درصد نیروی کار بخش خدمات بدون دستمزد کار می‌کند

۶۰ درصد نیروی کار بخش خدمات بدون دستمزد کار می‌کند

طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۶۰ درصد کارکنان بخش بازرگانی و خدماتی کل کشور در سال ۹۴ بدون دریافت حقوق و دستمزد به کار گرفته شده بودند.
خدمات، بزرگترین بخش بازار کار ایران است و این آمار یعنی بیشتر از نیمی از نیروی کار بزرگترین بخش در شرایط متزلزل و ناامن شغلی به سر می‌برند.
کارکنان بدون مزد شامل کسانی می‌شود که در قالب کارآموزی، اشتغال آزمایشی، کار رایگان مانند کسب و کارهای خانوادگی و همچنین برخی افراد شاغل با قراردادهای پیمانی و یا بدون قرارداد رسمی کار می‌کنند. این نوع از اشتغال به این معنی است که نیروی کار ممکن است بیمه نشود و همچنین میزان درآمد، زمان دریافت درآمد احتمالی و زمان کار نامعلوم است.
بر مبنای گزارش مرکز آمار در سال ۹۴ متوسط ساعات کار هر فرد شاغل در بخش خدمات و بازرگانی ۵۱ ساعت در هفته است که ۷ ساعت بالاتر از سقف قانونی ۴۴ ساعت کار در هفته است.
سیاست حاکم بر بازار کار در دهه‌های اخیر مبتنی بر سیاست‌های تعدیل، موقتی‌سازی نیروی کار و سلب حمایت‌های قانونی در برابر کارفرما و دولت بوده است.