شورای شهر تهران، برخورد با دست‌فروشان را افزایش می‌دهد

شورای شهر تهران، برخورد با دست‌فروشان را افزایش می‌دهد

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: با بفرمایید و خواهش می کنم دست‌فروشان معابر را خالی نمی کنند.

قناعتی با یادآوری اینکه حریم‌بانان نمی توانند با افرادی که سد معبر می‌کنند با ادبیات معمول صحبت کنند و همین معضل باعث می‌شود که درگیری پیش آید، افزود: یا ما باید در این حوزه حریم‌بان‌ها را جمع کنیم و مسئولیت برخورد را به نیروی انتظامی بدهیم تا با یونیفورم و ماموریت قانونی به این موضوع ورود کنند، یا به شرکت حریم‌بان مسئولیت و قانونی بدهیم تا با لباسی مشخص بتوانند برخوردهای لازم را انجام دهند.در ادامه این تذکر رئیس شورای شهر تهران برخورد با سدمعبرکنندگان و بساط گستران را موضوع مهمی دانست که باید از سوی شورا و شهرداری دنبال شود و گفت: پیشنهاد می‌دهم یک کارگروه تشکیل شود تا با مشارکت شهرداری امکان برخورد حریم‌بانان را افزایش دهیم تا با یونیفورم های متحدالشکل و امکان برخورد اقدام کنند.

در چند ماه گذشته برخوردهای شهرداری تهران با دست‌فروشان که در بعضی موارد، خسارات جانی و مالی هم در پی داشت، باعث ایجاد حساسیت در افکار عمومی و نیز انتشار بیانیه‌هایی در دفاع از دست‌فروشان و انتقاد از عملکرد شهرداری در برخورد با آن‌ها شد. پیش از این در میدان مطالبی در همین زمینه منتشر شده است.