skip to Main Content
جزئیات دخل و خرج خانوارهای شهری در سال ۹۶ نشان می‌دهد
۷ میلیون خانوار بدون هیچ عضو شاغل
۶ اسفند ۱۳۹۷

بانک مرکزی خلاصه‌ای از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران برای سال گذشته را منتشر کرد. این گزارش «دخل و خرج» خانوار نمونه را برای سال ۱۳۹۶ به تصویر می‌کشد. به عبارتی دیگر از یک طرف سطح درآمد متوسط خانوار نمونه و ترکیب منابع درآمدی را روایت می‌کند و از طرف دیگر سطح هزینه‌ها و ترکیب سبد هزینه‌ای خانوار نمونه را به‌شکل کمی ترسیم می‌کند.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗