skip to Main Content
اسماعیل بخشی و مناظره ای برای تمام فصول
۲۵ دی ۱۳۹۷
اسماعیل بخشی پس از آزادی از بازداشت موقت درخواست مناظره کرد تا از رنجی که بر او روا داشته‌اند بگوید. محمد حبیبی فعال صنفی معلمان اما از بخشی می‌خواهد که این مناظره را نه تنها به دولت که به همه جا تسری دهد و از دیگران بپرسد چرا سکوت کرده‌اند؟
بیشتر بخوانید
آیا باید هر مساله‌ای را به اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم‌بندی کرد؟
تأملی بر تقسیم‌بندی پارسونزی در مناظره‌های انتخاباتی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
آنچه در تقسیم‌بندی سه مناظره صداوسیما می‌بینیم نیز نسخه معیوبی از تقسیم‌بندی پارسونزی است اما یا این تقسیم‌بندی همه مسائل مهم و سرنوشت‌ساز کشور را شامل می‌شود یا اینکه باعث می‌شود برخی موضوعات ژرف و زیربنایی نادیده گرفته شوند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗