skip to Main Content
اسماعیل بخشی و مناظره ای برای تمام فصول
۲۵ دی ۱۳۹۷
اسماعیل بخشی پس از آزادی از بازداشت موقت درخواست مناظره کرد تا از رنجی که بر او روا داشته‌اند بگوید. محمد حبیبی فعال صنفی معلمان اما از بخشی می‌خواهد که این مناظره را نه تنها به دولت که به همه جا تسری دهد و از دیگران بپرسد چرا سکوت کرده‌اند؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗