skip to Main Content
نسل «بزرگراه دو طبقه» چگونه منقرض شد
پلیتیک جهانی برای پل «صدر»
۱ شهریور ۱۳۹۵
شهرداری و مدیریت توسعه شهری تهران از بزرگراه طبقاتی صدر به عنوان یکی از افتخارات و نقاط درخشان کارنامه کاری خود یاد می‌کنند. در حالی که تجربه ساخت بزرگراه‌های طبقاتی در کشورهای دیگر و هزینه‌های گزاف ساخت و نگهداری، به تخریب خودخواسته این بزرگراه‌ها و منقرض شدن نسل آن‌ها منتهی شد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗