روایتی از یک سرقت بزرگ

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

توزیع درآمد

تعداد مطالب: 3

ریخت و پاش ١٢برابری ثروتمندان

ریخت و پاش ١٢برابری ثروتمندان

افزایش شکاف طبقاتی و تبعیض در نحوه توزیع درآمدها؛ گزارش مرکز آمار ایران این بحران اقتصادی را به روشنی نشان می‌دهد و دیگر تنها یک مفهوم در متون و گفتگوهای انتقادی منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت نیست.