skip to Main Content
ریخت و پاش ١٢برابری ثروتمندان
۱۹ مهر ۱۳۹۵
افزایش شکاف طبقاتی و تبعیض در نحوه توزیع درآمدها؛ گزارش مرکز آمار ایران این بحران اقتصادی را به روشنی نشان می‌دهد و دیگر تنها یک مفهوم در متون و گفتگوهای انتقادی منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت نیست.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗