آرشیو یادداشت‌های

سعیده شفیعی

ریخت و پاش ١٢برابری ثروتمندان

ریخت و پاش ١٢برابری ثروتمندان

توزیع درآمد یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان محسوب می‌شود که بیانگر سطح نابرابری و فاصله طبقاتی، در یک اقتصاد است. برای اندازه‌گیری توزیع درآمد، شاخص‌های متعددی وجود دارد که معمول‌ترین آنها «ضریب جینی» (Gini Coefficient) است. این ضریب با توجه به هزینه و درآمد دهک‌های...