داعش دو مدرسه انگلیسی زبان باز کرد

داعش دو مدرسه انگلیسی زبان باز کرد

داعش در رقه دو مدرسه انگلیسی زبان باز کرده و مدرسه پسرانه را ابومصعب الزرقاوی و مدرسه دخترانه را عایشه نام گذاشته است. این مدرسه برای بچه‌های داعشی‌های خارجی تاسیس شدند.

ابومصعب الزرقاوی رهبر القاعده در عراق بود، گروهی که عملا داعش از دل آن به وجود آمد.

این مدارس قرار است تعلیمات دینی، زبان و ریاضی درس بدهند.

یک فعال سوری می‌گوید مدارس عادی در رقه سوریه که مرکز قدرت داعش است از ماه گذشته باز شدند اما خیلی از خانواده‌ها بچه‌ها را از ترس شستشوی مغزی به مدرسه نمی‌فرستند.

isisSchool