کودک‌آزاری در رتبه نخست خشونت‌های خانگی قرار دارد

کودک‌آزاری در رتبه نخست خشونت‌های خانگی قرار دارد

براساس آمار و داده‌های موجود، در گروه خشونت‌های خانگی، کودک‌آزاری در رتبه نخست و بعد از آن همسرآزاری، سالمندآزاری و معلول‌آزاری قرار دارد.

به گفته رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در بین اشکال مختلف کودک‌آزاری، کودک‌آزاری از نوع غفلت و بی‌توجهی دارای فراوانی بیشتر و سپس کودک‌آزاری جسمانی، روانی، عاطفی و در نهایت خشونت جنسی قرار دارد.

رضا جعفری درباره خشونت فیزیکی نیز گفت: خشونت خانگی پدیده‌ای پنهان است که در فضای خصوصی خانه صورت می‌گیرد و بنابراین تا گزارش نشود امکان مداخله نیز وجود نخواهد داشت.