هوای تهران تنها ۳ درصد روزهای ۱۶ سال اخیر پاک بوده

هوای تهران تنها ۳ درصد روزهای ۱۶ سال اخیر پاک بوده

هوای تهران در همه ۱۶ سال اخیر تنها حدود ۲۲۰ روز پاک بوده است.

از ۲۹ دی ۱۳۷۷ و اولین باری که این روز روز هوای پاک نامیده شد، تا ۲۹ دی ۱۳۹۲، یعنی ۵۸۴۰ روز، تنها ۲۲۰ روز هوای تهران پاک بوده است.

از سال ۱۳۹۰ تا آخر ۱۳۹۲ هوای تهران فقط ۹ روز پاک بوده و تعداد روزهای پاک هوای تهران در سال ۱۳۹۳ به ۱۳ روز رسیده است.

تهران یکی از آلوده‌ترین هواها را در شهرهای جهان دارد، اما وضعیت در برخی شهرها، به خصوص اهواز، از تهران وخیم‌تر است.