پناه‌جویان انقلاب مشروطه

پناه‌جویان انقلاب مشروطه

در جریان انقلاب مشروطه در بسیاری از شهرها که به دست مشروطه‌خواهان می‌افتاد، مخالفان مشروطه به کنسولگری‌ها و منازل کنسولان کشورهای اروپایی پناهنده می‌شدند.

در اعلان چاپ شده در روزنامه حبل‌المتین (چاپ رشت)، کنسولگری فرانسه به تمام فرانسویان و همین‌طور اتباع دولت یونان اعلام می‌کند که آن‌ها حق پناه دادن به اتباع ایرانی در منازل خود را ندارند و فقط کنسولگری‌ها حق اعطای پناهندگی دارند.