هم‌زمان با بالا گرفتن اعتراضات به ٰرژیم شاه، نمایش‌های حمایت مردمی از شاه هم شدت گرفت. اما روزنامه اطلاعات در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۵۷ خبر از شیوه‌ای بدیع در اعلام حمایت و جانبازی می‌دهد.

نامه منتشر شده به شاه برای اعلام حمیات از نظام شاهنشاهی ظاهرا با از استفاده از خون کارگران و رئیس اداره کار قم به عنوان مرکب نگاشته شده است.

این اغراق‌ در استواری و وفاداری تنها چند ماه بعد از این آگهی‌ها دود شده و به هوا رفت.