ریخته شدن خون طرفداران شاهنشاه

ریخته شدن خون طرفداران شاهنشاه

هم‌زمان با بالا گرفتن اعتراضات به ٰرژیم شاه، نمایش‌های حمایت مردمی از شاه هم شدت گرفت. اما روزنامه اطلاعات در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۵۷ خبر از شیوه‌ای بدیع در اعلام حمایت و جانبازی می‌دهد.

نامه منتشر شده به شاه برای اعلام حمیات از نظام شاهنشاهی ظاهرا با از استفاده از خون کارگران و رئیس اداره کار قم به عنوان مرکب نگاشته شده است.

این اغراق‌ در استواری و وفاداری تنها چند ماه بعد از این آگهی‌ها دود شده و به هوا رفت.