ساخت ۱۱۳ سد جدید با وجود خالی‌بودن نیمی از سدها

ساخت ۱۱۳ سد جدید با وجود خالی‌بودن نیمی از سدها

برداشت از سدهای کشور از ابتدای سال آبی(مهرماه) تا پایان آذرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است و به ۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون متر مکعب رسیده است.

میزان حجم آب ورودی به سدهای کشور هم در مقایسه با پارسال ۳۹ درصد کاهش داشته است. اکنون از مجموع ۴۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب ظرفیت کل مخازن سدهای کشور ۵۴ درصد آن خالی است.

با وجود خالی بودن بیش از نیمی از ظرفیت سدهای کشور با این حال دولت قصد دارد به تعداد سدهای موجود بیافزاید. بر همین اساس با اینکه نزدیک به ۶۰۰ سد رد کشور وجود دارد اما حداقل ۱۱۳ سد دیگر هم در حال ساخت است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان محیط زیست، ساخت بی‌رویه و بی‌مطالعه سد به کاهش منابع آبی و تخریب محیط زیست می‌انجامد با این حال منافع اقتصادی شرکت‌های بزرگ ساخت سد، دولت‌ها را به ساخت سد بیشتر ترغیب می‌کند. این شرکت‌ها که اغلب وابستگی به نهادهای نظامی دارند به «مافیای سدسازی» شهرت دارند.