پناهجویان سوری در آلمان با شعار “به خانه تان برگردید!” مواجه شدند

پناهجویان سوری در آلمان با شعار “به خانه تان برگردید!” مواجه شدند

به گزارش ایندیپندنت گروهی در آلمان با متوقف کردن اتوبوس های حامل پناهجویان سوریه ای شعار “ما مردم هستیم” و “به خانه تان برگردید!” سر دادند. یکی از ویدیوهایی که از این حادثه انتشار یافته است پسر جوانی را نشان می دهد که در مواجه با جمعیت خشمگین گریه می کند.

گفتنی است که در سال اخیر به دنبال ورود صدها هزار نفر از پناهجویان عمدتا سوری احساسات ملی در بسیاری از کشورهای اروپایی بر علیه پناهجویان تهییج شده و محبوبیت احزاب راست افراطی رو به رشد بوده است.