وقتی «حکم» به دست ترامپ می‌افتد چه باید کرد؟

وقتی «حکم» به دست ترامپ می‌افتد چه باید کرد؟

بهت و حیرت ناشی از انتخابات اخیر ایالات متحده به خوبی جهان را درنوردیده، بسیاری را چشم‌انتظار گذاشته، و طوفانی از تبیین‌های سطحی و بی‌محتوا تولید کرده که می‌توانند به‌راحتی ما را به پذیرش بی‌چون‌و‌چرای وضع موجود متقاعد کنند، آن‌هم با انتشار استدلال‌های تقلیل‌گرا و...

Send this to a friend