«از دروازه غار تا هرندی» در دانشگاه تهران بررسی می‌شوند