عضو شورای شهر تهران: اجازه نداریم درباره تخلفات شهرداری پیشین تهران صحبت کنیم