در فجایع طبیعی از زنان قربانیِ صرف نسازیم

آرشیو یادداشت‌های

سیمین کاظمی

تعداد مطالب: 1

در فجایع طبیعی از زنان قربانیِ صرف نسازیم

در فجایع طبیعی از زنان قربانیِ صرف نسازیم

بخشی از ادبیات رسانه‌ها، زنان را در کنار کودکان و سالمندان و افراد کم‌توان به عنوان قربانیان فجایع طبیعی معرفی می‌کنند. این نگرش به جایگاه فرودست زنان دامن می‌زند.