skip to Main Content
در عصری جهانی‌شده، حتی کشوری به‌بزرگی امریکا ممکن است احساس کوچکی کند
از جاذبۀ ناسیونالیسم چیزی کاسته نشده است
۲۷ شهریور ۱۳۹۵
ناسیونالیسم بازگشته است؛ گویی هرگز از تب‌وتاب نیفتاده بود و اکنون با خود حیرت و سردرگمی آورده است. در میدان نیز مطالبی درباره ملی‌گرایی ایرانی و افتخار به نژاد آریایی منتشر شده است. اما پرسش اصلی در این نوشتار این است؛ این رفتارهای نامعقول در «جهانِ جهانی‌شده» چه توضیحی دارد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗