آخرین خبر

آخرین خبر

۱۸ خرداد ۱۳۵۸:‌ طرح کامبیز درم‌بخش منتشر شده در مجله تهران مصور.