نمایندگان کارفرمایان در جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده وقت‌کشی می‌کنند.

«حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید وظیفه قانونی شورای عالی کار تنظیم روابط کار است و طرح مشکلات تولید در جلسات تعیین مزد این شورا تنها جنبه وقت‌کشی دارد. نمایندگان کارفرمایان جلسات تعیین مزد را به طرح بحران‌ها و مشکلات تولید اختصاص داده‌اند، در حالی که کل سال را برای این کار فرصت داشته‌اند. آن‌ها از جمله خواهان آن هستند که تا زمانی که مشکلات تولید حل نشده‌اند، حداقل دستمزد به صورت واقعی افزایش نیابد.

حداقل دستمزد در ایران باید بر اساس یک خانواده چهار نفری و در تناسب با تورم تعیین شود. کارگران معتقدند هزینه‌های اولیه چند برابر حداقل دستمزد تعیین شده در سال‌های قبل است. معلمان، پرستاران و کارگران در هفته‌های گذشته به وضعیت معیشتی‌شان اعتراض داشته‌اند.