پول طرح‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی از ذخایر ارزی نفتی تامین می‌شود

پول طرح‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی از ذخایر ارزی نفتی تامین می‌شود

مجلس تصویب کرد که پول طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام بخش خصوصی و تعاونی از ذخایر ارزی نفتی، که در صندوق توسعه ملی نگهداری می‌شود، تامین شود.

با تصویب مجلس «طرحهای نیمه‌تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت نموده‌اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند» می‌توانند بقیه ارز مورد نیاز را از صندوق توسعه ملی بگیرند.

صندوق توسعه ملی، که جایگزین حساب ذخیره ارزی شده، در واقع راهی برای مقابله با نوسانات درآمد نفت است.