«تعهد یا تخصص» در زمان احمدشاه

«تعهد یا تخصص» در زمان احمدشاه

احمد شاه قاجار در دستوری مورخ ۲۵ شهریور ۱۲۹۳ شمسی وزارت‌خانه‌ها و دوائر را ملزم به مراقبت در استخدام اعضا و  برگزاری آزمون استخدام برای داوطلبان استخدام در عدلیه (دادگستری) می‌کند. به گفته نویسنده گزارش چاپ شده در روزنامه عصر جدید این دستور، به دلیل سوء استفاده‌هایی که در انتخاب اعضاء ادارات می‌شده، صادر گردیده است.