فلج شِقی جامعه ایران

فلج شِقی جامعه ایران

بحث در مورد حقوق زنان و موقعیت اجتماعی آن‌ها در مطبوعات ایران پیش از پهلوی کمتر به چشم می‌خورد. در این سرمقاله‌ی روزنامه کاوه، نویسنده به موقعیت اجتماعی زنان در ایران اشاره و آن را به «پستی حالت اجتماعی زنان» در ایران تعبیر می‌کند. به نظر نویسنده، کشوری که در آن با زنان «کمی بهتر از کنیز زرخرید» رفتار می‌شود و تعصبات دینی و اجتماعی راه «ترقی» را بر آنان بسته، مانند کسی است که نیمی از بدنش فلج است (فلج شِقی).

جالب این‌جاست در همین مقاله که در آن به حقوق پایمال شده زنان و زن‌ستیزی در جامعه ایرانِ اواخر قاجار می‌پردازد، جا‌به‌جا به نشانه‌های نژادپرستانه برمی‌خوریم. در جایی نویسنده می‌گوید: «اگر به همین سیاق پیش برویم پس از دویست سال هم به گرد یهودیان چاله میدان نمی‌رسیم، زیرا که آن‌ها نیز می‌روند و تندتر هم می‌روند».