شاهنشاها!

شاهنشاها!

با بالا گرفتن اعتراضات به رژیم شاه، روزانه در مطبوعات ایران آگهی‌هایی برای اعلام انزجار از تظاهرات و درگیری‌ها و ابراز وفاداری شخصی به شاه منتشر می‌شد.

دولت‌ها همیشه به نمایش پشتوانه‌ مردمی و یا ایجاد توهم حمایت شدن از سوی مردم نیاز دارند.

این آگهی‌ها در ۲۰ فروردین ۱۳۵۷ در صفحه ۱۶ روزنامه اطلاعات چاپ شده است. شاه به دلیل انجام اصلاحات ارضی خود را قهرمان دهقانان ایران تصور می‌کرد.