بررسی کودکی در دنیای مدرن در انجمن جامعه‌شناسی ایران

بررسی کودکی در دنیای مدرن در انجمن جامعه‌شناسی ایران

گروه مطالعات کودکی انجمن جامعه‌شناسی ایران نشست «کودکی در دنیای مدرن، تغییرات مفهومی» را با سخنرانی علیرضا کرمانی و پیام روشنفکر برگزار می‌کند.

این نشست یکشنبه ۱۵ اسفند از ساعت ۱۳ در دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران واقع در بزرگراه جلال آل‌احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول برگزار می‌شود.