چهار دقیقه نگاه انسانی به پناهجویان

چهار دقیقه نگاه انسانی به پناهجویان

هنگام حرف زدن از مساله پناهجویان گاه زبان و رویکردی به کار می‌رود که پناهجویان را به آمار و ارقام تقلیل داده و از هویت انسانی‌شان تهی می‌کند.

عفو بین الملل در برلین تعدادی از پناهجویان را در برابر شهروندان اروپایی نشاند و از آنها خواست چهار دقیقه به هم خیره شوند، تا روشن شود آیا انسان‌های متفاوت می‌توانند یکدیگر را درک بکنند یا نه.

این برنامه بر مبنای یک یافته روانشناسی انجام شد که مطابق آن اگر افراد چهار دقیقه به هم نگاه بکنند، احتمال زیادی وجود دارد که جذب یکدیگر بشوند.

شرکت کنندگان در این برنامه افراد عادی بوده‌اند و آنچه در ویدئو می‌بینید واکنش واقعی آنها است.